250.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting1


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 5 GB
Email accounts 20 User
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 500 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12 เดือน คิดเพียง 10 เดือน
350.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting2


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 5 GB
Email accounts 50 User
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 1000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
450.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting3


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 15 GB
Email accounts ไม่จำกัด
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
550.00 บาท
รายเดือน
Email Hosting4


พื้นที่เก็บข้อมูลอีเมล์รวม 20 GB
Email accounts 500 User
รองรับ 1 Domain
รับอีเมลล์ได้ไม่จำกัดต่อวัน
ส่งอีเมลล์ได้สูงสุด 2000 ฉบับต่อวัน
รองรับ outlook , webmail
บริการโอนย้ายข้อมูลฟรี
บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ชำระรายปีหรือราย12เดือน คิดเพียง 10 เดือน
1500.00 บาท
รายปี
Cloud Anti Spam
Cloud Anti Spam
Cloud Anti Spam 1 โดเมน (แบบไม่จํากัด E-Mail Accounts )
•ป้องกันปัญหาการปลอมแปลงอเีมลขาเข้าที่ไม่มีผู้รับอยู่จรงิ
•มีความแม่นยําสูง ค่าความผิดพลาดต่ํา เสถียรและเรว็
• ลดภาระของระบบและลดการใช้แบนด์วดิธ์สูญเปล่า
• ยืดหยุ่นบรหิารจัดการง่าย ตรวจสอบและวัดผลได้
•คัดกรองอเีมลขยะสูงถึง 99%

Powered by WHMCompleteSolution